Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

shutters
2092 3d04
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
shutters
5111 5dd8
shutters
1594 8c0f

May 02 2017

shutters
Play fullscreen

🌻

Reposted byrockspiritrockmusicballetfeminineperfecteyeslajmy-great-inspirations

March 09 2017

shutters
Reposted fromshakeme shakeme viabookart bookart
shutters
4686 86b1 500
.....
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viamountains mountains
shutters

“ Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem ”

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromNajada Najada viapoezja poezja
shutters
A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted frominpassing inpassing viaquotes quotes
shutters
3696 38ef
Reposted fromNajada Najada viaquotes quotes

March 05 2017

shutters
1114 ddbd
Reposted fromfatique fatique viaeterycznie eterycznie
shutters
9129 c4af 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viaeterycznie eterycznie
shutters
Reposted fromshakeme shakeme viasunlovers sunlovers

March 04 2017

shutters
1548 1f9f
shutters
Not that smart. Not that hot. Not that nice. Not that funny. That’s me: I’m not that.
— John Green
shutters
1211 65bd
Reposted fromfelicka felicka viainto-the-wild into-the-wild
shutters
3737 4a7c 500
Reposted fromohshit ohshit viainto-the-wild into-the-wild
shutters
Fot. Andrzej Kadlec

February 24 2017

shutters
shutters
Play fullscreen
Tags: lykkeli
Reposted bysmutnazupadefinition-of-lovefemininebardzobolizamknioczykerosinezwyklajakzawszeanotherwaytodie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl